CO ZNAJD� W STREFIE MEMBERS ?
W �rodku znajdziesz 400 minut film�w porno, prezentowanych w formie streamingu, oraz kilka tysi�cy zdj�� erotycznych z seksownymi murzynkami. Filmy kodowane s� dla trzech konfiguracji 100Kbps (Modemy, ISDN), 200Kbps(DSL) i 500Kbps(DSL) tak aby by�y p�ynnie odtwarzane na r�nych ��czach internetowych.
KIEDY DODAWANE S� NOWE MATERIA�Y?
Serwis Murzynki.pl gwarantuje systematyczne aktualizacje. Dwa razy w miesi�cu zamieszczamy nowe filmy lub zdj�cia z pi�knymi, zboczonymi murzynkami.
CO JEST WYMAGANE?
Do przegl�dania strefy members wymagana jest przegl�darka internetowa Internet Explorer, oraz Windows Media Player do odtwarzania film�w.
CZY P�ATNO�CI S� ANONIMOWE?
Oczywi�cie! Wchodz�c do dzia�u members zachowasz pe�n� anonimowo��. W przypadku p�atno�ci SMS'em na Twoim rachunku telefonicznym us�uga b�dzie widnia�a jako premium sms. Natomiast je�eli dokonasz p�atno�ci kart� - us�uga b�dzie widoczna jako p�atno�� internetowa.
JAK WEJ�� DO STREFY MEMBERS?
Wej�cie do strefy members jest p�atne. Wszystkie mo�liwe formy zap�aty znajdziesz po prawej stronie.
CO WARTO WIEDZIE�?
P�atno�ci na stronach Murzynki.pl obs�uguje Cashbill.pl. Je�eli b�dziesz mia� problem u�yj tego formularza. Kontakt z w�a�cicielem strony zawsze pod adresem email.Copyright (c) 2007 Murzynki.pl
Wszelkie prawa zastrze�one. Powielanie, drukowanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie w jakikolwiek spos�b materia��w zawartych na stronach tego serwisu jest zabronione. P�atno�ci obs�uguje Cashbill.pl.